Годишен финансов отчет за дейността на
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД, гр. ВАРНА
за 2022 година
Съдържа:
- ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.202 2 ГОДИНА
- ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 202 2 ГОДИНА
- НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ
- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 202 2
ГОДИНА
- ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
- ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС” АД
ЗА 2022 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА No 48/2013 Г. на Комисията за
финансов надзор за изискванията към възнагражденията
- ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО Приложение
No 3 към чл. 10, т. 2 от Наредба No 2, ЗА 2022 г.
- ОТЧЕТ “СПАЗВАЙ ИЛИ ОБЯСНЯВАЙ” относно прилагане
разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление
от страна на Кораборемонтен завод „Одесос” АД през 2022 г.
- ДОКЛАД на независимия одитор
- ДЕКЛАРАЦИЯ на одитора по чл. 100н, ал. 4, т.3 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
1
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС” АД
Г О Д И Ш Е Н Ф И Н А Н С О В
О Т Ч Е Т
2 0 2 2 ГОДИНА
гр. ВАРНА
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
2
СЪДЪРЖАНИЕ
Страница
Доклад на независимия одитор -
Отчет за всеобхватния доход 3
Отчет за финансовото състояние 4
Отчет за паричните потоци 5
Отчет за промените в собствения капитал 6
Приложение към финансовия отчет 7
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
3 Приложение 2022 2021
BGN`000 BGN`000
Приходи от договори с клиенти 3 75,914 53,958
Други доходи 4 3,099 1,518
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство 5 2,393 (892)
Разходи за суровини и материали 6 (15,848) (8,575)
Разходи за външни услуги 7 (19,132) (14,233)
Разходи за персонала 8 (24,962) (22,022)
Разходи за амортизация 15,16,18 (3,374) (2,662)
Провизии 31.1 (174) (103)
Обезценка на финансови активи 9 (41) (6)
Други разходи 10 (166) (458)
Балансова стойност на продадените стоки (1) (961)
Печалба от оперативна дейност 17,708 5,564
Финансови приходи 11 259 227
Финансови разходи 12 (781) (327)
Финансови приходи/(разходи), нетно (522) (100)
Печалба преди данъчно облагане 17,186 5,464
Разход за данък върху дохода 13 (1780) (582)
Печалба за годината 15,406 4,882
Друг всеобхватен доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или
загубата
Последващи оценки на пенсионни планове с дефиниран доход (49) (119)
Друг всеобхватен доход за годината 14 (49) (119)
Общо всеобхватен доход за годината 15,357 4,763
Доход на акция: BGN 23 26.26 8.32
Изпълнителен директор: Гл. счетоводител (съставител):
Димитър Иванов Тодоров Детелина Иванова Манолова
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2022 година
103036629 ЕИК:
Съгласно одиторски доклад:
Одиторско дружество "Гети Одит 99" ООД, рег. No 137
Жечка Димитрова Симеонова, управител и регистриран одитор, отговорен за одита
Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
4 103036629
Приложение 31.12.2022 31.12.2021
АКТИВИ BGN`000 BGN`000
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения 15 62,482 60,497
Инвестиционни имоти 16 1,375 1,423
Нематериални активи 18 61 63
Общо нетекущи активи: 63,918 61,983
Текущи активи
Материални запаси 19 4,969 2,246
Търговски и други вземания 20 10,336 7,925
Финансови активи по справедлива стойност 21 1,774 4,978
Парични средства и парични еквиваленти 22 13,768 2,563
Общо текущи активи: 30,847 17,712
ОБЩО АКТИВИ 94,765 79,695
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Регистриран капитал 587 587
Резерви 16,779 16,982
Неразпределена печалба 67,510 54,297
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 23 84,876 71,866
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Задължения по договори за лизинг 24 212 131
Отсрочени данъчни пасиви 25 1,080 1,174
Задължения към персонала при пенсиониране 26 1,282 1,309
Търговски и други задължения 28 690 759
Общо нетекущи пасиви: 3,264 3,373
Текущи пасиви
Задължения към свързани лица 27 18 19
Търговски и други задължения 28 3,128 2,017
Задължения към персонала и осигурители 29 3,231 2,313
Задължения за данък върху дохода 30 74 4
Провизии 31.1 174 103
Общо текущи пасиви: 6,625 4,456
ОБЩО ПАСИВИ 9,889 7,829
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 94,765 79,695
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2022 година
ЕИК:
Изпълнителен директор: Гл. счетоводител (съставител):
Димитър Иванов Тодоров Детелина Иванова Манолова
Съгласно одиторски доклад:
Одиторско дружество "Гети Одит 99" ООД, рег. No 137
Жечка Димитрова Симеонова, управител и регистриран одитор, отговорен за одита
Приложенията , представени на страници от 7 до 105 , са неразделна част от този финансов отчет
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
5 ЕИК:
Приложение 2022 2021
BGN`000 BGN`000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти и други дебитори 75,158 53,534
Плащания на доставчици и други кредитори (40,417) (28,384)
Плащания, свързани с персонала (23,327) (21,073)
Платен/(възстановен) данък върху дохода (1,804) (501)
Възстановени/(платени) данъци и такси, без данък върху дохода 4,917 3,289
Платени банкови такси (48) (31)
Други постъпления/(плащания) (564) (440)
Нетни парични потоци от оперативна дейност 13,915 6,394
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения (3,062) (2,737)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения 54 84
Плащания за придобиване на инвестиционни имоти (16)
Плащания за придобиване на нематериални активи (1) (1)
Плащания за придобиване на финансови активи (1,685) (5,000)
Постъпления от продажба на финансови активи 4,410
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност (284) (7,670)
Парични потоци от финансова дейност
Получени заеми 1 5
Плащания по договори за лизинг (66) (19)
Платени дивиденти (2,334) (4,070)
Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност (2,399) (4,084)
Увеличение/(намаление) на наличностите през годината 11,232 (5,360)
Нетен ефект от промяна на валутните курсове (27) (21)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2,563 7,944
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 22 13,768 2,563
Изпълнителен директор: Гл. счетоводител (съставител):
Димитър Иванов Тодоров Детелина Иванова Манолова
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2022 година
103036629
Съгласно одиторски доклад:
Одиторско дружество "Гети Одит 99" ООД, рег. No 137
Жечка Димитрова Симеонова, управител и регистриран одитор, отговорен за одита
Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
6 ЕИК: 103036629
Регистриран
капитал
Резерви Неразпределена
печалба
Общо
собствен
капитал
Салдо на 01 януари 2021 година 587 17,184 53,438 71,209
Промени в собствения капитал за 2021 година
Дивиденти (4,106) (4,106)
Общо всеобхватен доход за годината, в т.ч.: 4,763 4,763
- печалба за годината 4,882 4,882
- друг всеобхватен доход за годината (119) (119)
Прехвърляне на преоценъчен резерв към неразпределена
печалба (202) 202
Салдо на 31 декември 2021 година 587 16,982 54,297 71,866
Салдо на 01 януари 2022 година 587 16,982 54,297 71,866
Промени в собствения капитал за 2022 година
Дивиденти (2,347) (2,347)
Общо всеобхватен доход за годината, в т.ч.: 15,357 15,357
- печалба за годината 15,406 15,406
- друг всеобхватен доход за годината (49) (49)
Прехвърляне на преоценъчен резерв към неразпределена
печалба (203) 203
Салдо на 31 декември 2022 година 587 16,779 67,510 84,876
Изпълнителен директор: Гл. счетоводител (съставител):
Димитър Иванов Тодоров Детелина Иванова Манолова
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2022 година
Съгласно одиторски доклад:
Одиторско дружество "Гети Одит 99" ООД, рег. No 137
Жечка Димитрова Симеонова, управител и регистриран одитор, отговорен за одита
Приложенията, представени на страници от 7 до 105, са неразделна част от този финансов отчет
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
7
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Кораборемонтен завод „Одесос” е акционерно дружество, учредено в РБългария, с
последно вписване в Търговския регистър по ф.д. No 1121/29.03.1996 г. на Варненски окръжен
съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Островна зона.
Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа.
1.1. Собственост и управление
Акционерното участие в Кораборемонтен завод „Одесос“ АД към 31.12.2022 г. е
разпределено както следва: Акционери % от капитала
Участие в
капитала
BGN
"КРЗ - ИНВЕСТ" АД 49.86 292,502
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 6.99 41,010
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 6.98 40,941
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 6.44 37,759
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 5.05 29,653
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 4.93 28,929
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 3.36 19,709
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" 2.91 17,090
ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 9.79 57,416
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 3.69 21,633
100.00 586,642
Към 31.12.20 22 г. дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на
директорите в състав:
Димитър Иванов Тодоров
Златко Костадинов Бакалов
Венцеслав Стоянов Евстатиев
Калин Недялков Панев
Иван Димитров Даскалов
Председател на Съвета на директорите е Златко Костадинов Бакалов. Дружеството се
представлява от Димитър Иванов Тодоров Изпълнителен директор.
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г.
8
1.2. Предмет на дейност
През текущия отчетен период дружеството е извършвало основно следните видове
операции и сделки: кораборемонт, отдаване под наем на собствени имоти, машини и
съоръжения и инвестиционни имоти, кейово обслужване и други услуги, инвестиционна
дейност.
1.3. Структура на дружеството
Дружеството няма разкрити клонове и представителства.
1.4 Финансови отчети
Настоящият финансов отчет е индивидуален за предприятието. Той обхваща
информация за текущия и предходния отчетен период – 2022 г. и 2021 г.
1.5 Общи финансови показатели за последните 5 години (хил.лв.)
Отчет за всеобхватния доход 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Приходи от договори с клиенти и
други доходи 34,484 41,662 51,210 55,476 79,013
Разходи от оперативна дейност (33,026) (37,791) (42,293) (49,912) (61,305)
Печалба от оперативна дейност 1,458 3,871 8,917 5,564 17,708
Финансови приходи 161 192 103 227 259
Финансови разходи (241) (223) (208) (327) (781)
Печалба преди данъчно облагане 1,378 3,840 8,812 5,464 17,186
Печалба за периода 1,244 3,450 7,931 4,882 15,406
Отчет за финансовото състояние 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Активи 69,866 70,271 77,806 79,695 94,765
Пасиви 6,312 5,716 6,597 7,829 9,889
Собствен капитал 63,554 64,555 71,209 71,866 84,876