Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2020г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 19.06.2020 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...

Уведомление за обявяване на печалбата 2019

До: Комисия за финансов надзор,  “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани   Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна  Уведомяваме всички заинтересувани, че на проведеното на 23.03.2020 г. заседание на Съвета...

Взети решения на проведеното на 16.05.2019 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 16.05.2019г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2019 Списък на...

Уведомление за публикация в Търговския регистър

Уведомление за публикация на поканата за Редовното общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 16.05.2019 г. в Търговския регистър. Покана Поканата в...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2019г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 16.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ...

Уведомление за значително дялово участие на ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 148б от ЗППЦК от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК...