Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2024г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2023г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2022г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на ОСА на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 26.05.2021 г.

Съгласно приетото на проведеното на 26.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, за дивидент се разпределя брутна сума от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева), или 7.00 лв. (седем лева)...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2021г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Уведомление за обявяване на печалбата – 2020 г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани     Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна   Уведомяваме всички заинтересувани, че съгласно разгледаният и приет от Съвета...