Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на ОСА на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 26.05.2021 г.

Съгласно приетото на проведеното на 26.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, за дивидент се разпределя брутна сума от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева), или 7.00 лв. (седем лева)...

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2021г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

Уведомление за обявяване на печалбата – 2020 г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани     Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна   Уведомяваме всички заинтересувани, че съгласно разгледаният и приет от Съвета...

Уведомление за изплащане дивиденти – 2020 г.

До: Комисията за финансов надзор До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани  Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 19.06.2020 г. Общо събрание на акционерите...

Взети решения на проведеното на 19.06.2020 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 19.06.2020г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...

Коригиран ГФО и Доклад за дейността за 2019

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ Във връзка с наложени принудителни административни мерки от страна на Комисията за финансов надзор както следва: „Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да...