Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на ОСА на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 26.05.2021 г.

Съгласно приетото на проведеното на 26.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, за дивидент се разпределя брутна сума от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева), или 7.00 лв. (седем лева)...