Уведомление за изплащане дивиденти – 2020 г.

До: Комисията за финансов надзор До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани  Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 19.06.2020 г. Общо събрание на акционерите...