Уведомление за значително дялово участие на ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

До: Комисията за финансов надзор Управл. „Надзор на инвестиционната дейност” До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 148б от ЗППЦК от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК...