Уведомление за публикация на поканата за Редовното общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, което ще се проведе на 25.05.2017 г. в Търговския регистър

До Комисия за финансов надзор До Българска фондова борса – София АД До Обществеността Уведомление С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свиканото на 25.05.2017 г. Редовно общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна е обявена в...

Материали за провеждане на редовното ОС на акционерите на КРЗ „Одесос“ АД за 2017г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 25.05.2017 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...