До:
Комисията за финансов надзор
Управл. „Надзор на инвестиционната дейност”

До:
“Българска фондова борса” АД

До:
Централен Депозитар АД

До:
Обществеността и всички заинтересувани

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 148б от ЗППЦК

от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК 103036629

Във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публична предлагане на ценни книжа, уведомяваме всички заинтересовани, че:

Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна е получило Уведомление за значително дялово участие от ДПФ „ЦКБ – Сила“, относно извършена сделка за придобиване на акции с право на глас от капитала на Кораборемонтен завод
„Одесос“ АД, гр. Варна. Сделката е с дата 04.09.2017 г. Вследствие на извършеното придобиване, ДПФ „ЦКБ – Сила“ притежава пряко общо 6,44 % от капитала, или 37759 броя акции с право на глас в общото събрание на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………….
(Ив. Ангелов)