До:

 Комисия за финансов надзор

 Управл. „Надзор на инвестиционната дейност”

До:

“Българска фондова борса” АД

До:

Обществеността и всички заинтересувани

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Уведомяваме всички заинтересувани, че  Кораборемонтен завод „Одесос” АД прекрати участието си в дружество „Одесос ПБМ” АД, гр. Варна – ЕИК 103930885, в резултат на сключена на 12.01.2015 г. сделка за продажба на притежаваните от дружеството 1 584 000 (един милион, петстотин осемдесет и четири хиляди) броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, представляващи 30 % от капитала на „Одесос ПБМ” АД. Акциите са продадени на Индустриален холдинг „България” АД.

 

 Директор за връзки с инвеститорите: ………………….

  (Ив. Ангелов)

Уведомление