До: Комисия за финансов надзор,

“Българска фондова борса” АД

и всички заинтересувани

 

 

Уведомление

за обявяване на печалбата

на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна

 

Уведомяваме всички заинтересувани, че съгласно разгледаният и приет от Съвета на директорите годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, печалбата след облагане с данъци на Кораборемонтен завод “Одесос” АД за 2020 г. е в размер на 7931 хил. лв.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………

                                                              (Г. Тенев)