До: Комисия за финансов надзор,

 “Българска фондова борса” АД

и всички заинтересувани

 

Уведомление

за обявяване на печалбата

на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна

 Уведомяваме всички заинтересувани, че на проведеното на 23.03.2020 г. заседание на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД беше разгледан и приет годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.

В тази връзка уведомяваме, че  печалбата след облагане с данъци на Кораборемонтен завод “Одесос” АД за 2019 г. е в размер на 3450 хил. лв.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………

                                                          (Ив. Ангелов)