До: Комисия за финансов надзор,
“Българска фондова борса” АД
и всички заинтересувани

Уведомление
за обявяване на печалбата

на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна

Във връзка с изискванията на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27, ал.1, т. 2 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че на проведеното на 23.03.2018 г. заседание на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД беше разгледан и приет годишния финансов отчет на дружеството. В тази връзка Ви уведомяваме, че печалбата след облагане с данъци на КРЗ “Одесос” АД за 2017 г. е в размер на 2463 хил. лв.

Директор за връзки с инвеститорите: ………………
(Ив. Ангелов)