До:
Комисията за финансов надзор
Управл. „Надзор на инвестиционната дейност”

До:
“Българска фондова борса” АД

До:
Централен Депозитар АД

До:
Обществеността и всички заинтересувани

Уведомление

Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 27.05.2016 г. Общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна, уведомяваме всички заинтересовани, че финансовата институция, чрез която ще се изплащат на дивидентите на акционерите с лични сметки (без клиентски сметки при инвестиционен посредник) е „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД. Акционерите с лични сметки могат да получат дивидента си от банката в срок до 27.09.2016 г. срещу представяне на лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно (за пълномощниците). След 27.09.2016 г. дивидентите могат да бъдат получени от касата на Кораборемонтен завод «Одесос» АД, гр. Варна, Островна зона срещу представяне на лична карта, или изрично нотариално заверено пълномощно (за пълномощниците).

Директор за връзки
с инвеститорите: ………………….
(Ив. Ангелов)