До:

Комисията за финансов надзор

До:

“Българска фондова борса” АД

До:

Централен Депозитар АД

До:

Обществеността и всички заинтересувани

 Уведомление

Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 19.06.2020 г. Общо събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна, уведомяваме всички заинтересовани, че  финансовата институция, чрез която ще се  изплащат на дивидентите на акционерите с лични сметки (без клиентски сметки при инвестиционен посредник) е „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.  

 

Акционерите с лични сметки могат да получат дивидента си от банката в срок от 27.07.2020 г. до 27.10.2020 г. срещу представяне на лична карта или изрично нотариално заверено пълномощно (за пълномощниците).

 

Гласуваният на Общото събрание на акционерите дивидент е в размер на 2,00 лв. /два лева/ бруто за акция. Нетната сума на дивидента, след приспадане на 5 % данък е в размер на 1.90 лв. (един лев и деветдесет стотинки) за акция. За всяка изплатена сума, банката събира такса в размер на 1,50 /един лев и 50 стотинки/ от акционера получаващ дивидента си от банката.

 

Във връзка с пандемията от COVID-19, банката работи със съкратено работно време, както следва: от 10.00 часа до 16.30 часа.

 

След 27.10.2020 г. дивидентите могат да бъдат получени от касата на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, Островна зона срещу представяне на лична карта, или изрично нотариално заверено пълномощно (за пълномощниците).

 

ДВИ: …………..…………….

(Ив. Ангелов)