До:
Комисията за финансов надзор
Управл. „Надзор на инвестиционната дейност”
До:
“Българска фондова борса” АД
До:
Централен Депозитар АД
До:
Обществеността и всички заинтересувани

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 148б от ЗППЦК

от Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК 103036629

Във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публична предлагане на ценни книжа, уведомяваме всички заинтересовани, че:

Днес, 30.01.2019 г. в Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна е
постъпило Уведомление за значително дялово участие от ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, относно извършена сделка за придобиване на акции с право на глас от капитала на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна. Сделката е с дата 23.01.2019 г.

Днес, 30.01.2019 г. в Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна е
постъпило Уведомление за значително дялово участие от ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, относно извършена сделка за придобиване на акции с право на глас от капитала на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна. Сделката е с дата 23.01.2019 г.

Вследствие на извършеното придобиване ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
притежава пряко общо 5,06 % от капитала, или 29702 броя акции с право на глас в общото събрание на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна.

Директор за връзки
с инвеститорите: ………………….
(Ив. Ангелов)