Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 20.06.2015 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

  1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2014 г.   – проект за решение – ОС приема и одобрява  годишният  доклад за дейността на дружеството през 2014 г.;
  2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
  3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 г.;
  4. Подновяване поради изтичането му на мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството за нов срок от три години – проект за решение – ОС  подновява мандата на членовете на одитния комитет на дружеството за нов три годишен срок.
  5. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на годишния финансов отчет за 2014 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на   годишния  финансов отчет за 2014 г.;
  6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2014 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2014 година;
  7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2014 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2014 г.
  8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.  – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;
  9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение за разпределението на печалбата на дружеството и за разпределението на дивиденти, съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите;
  10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г. – проект за решение – ОС избира специализирано одиторско предприятие „Гети Одит 99” ООД, което да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2015 г.