Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 25.08.2016 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

  1. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна – „Българска корабна компания“ ЕАД – проект за решение – ОС освобождава като член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна досегашният член на Съвета на директорите „Българска корабна компания“ ЕАД;
  2. Избор на нов член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна– проект за решение – ОС избира за нов член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна г-н Иван Димитров Даскалов – ЕГН 5409180946, с мандат до изтичане мандата на настоящият съвет на директорите на дружеството.
  3. Определяне на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна – проект за решение – ОС намира за целесъобразно и потвърждава предишно свое решение, взето на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2010 г. и продължено с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.06.2012 г., съгласно което е преустановено изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, и определя възнаграждение на новоизбраният член да не се начислява и изплаща до взимане на друго решение от общо събрание на акционерите на дружеството.

ПОКАНА до акционерите на „Кораборемонтен завод Одесос” АД, гр. Варна, за свикване на извънредно общо събрание на дружеството

Предложения на съвета на директорите на Кораборемонтен завод “ОДЕСОС” АД

Образец на пълномощно

Автобиография на г-н Иван Даскалов

Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК на г-н Иван Даскалов

Свидетелство за съдимост на г-н Иван Даскалов