Публикувана на 06.01.2023г.

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията е реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“.

 

Изтегли обявата от тук