Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 21.06.2014 г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 г.;

4.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2013 г.– проект за решение – ОС приема на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2013 г.;

5.Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година;

6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД – проект за решение – ОС приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

7.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

8.Приемане на решение за покриване на загубата за 2013 г. – проект за решение – ОС приема решение покриването на загубата за 2013 г. да стане за сметка на неразпределената печалба за предходни години.

9. Вземане на решение за разпределение на дивиденти от неразпределената печалба за предходни години – проект за решение – ОС взема решение дали и как да разпредели дивиденти от неразпределената печалба за предходни години, съобразно направените и приети от Общото събрание предложения на акционерите.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г. – проект за решение – ОС избира специализирано одиторско предприятие „Гети Одит 99” ООД, което да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2014 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

1. Покана

2. Образец на пълномощно за представляване на акционер

3. Годишен доклад за дейността

4. Годишен финансов отчет

5. Заверен годишен финансов отчет

6. Одиторски доклад

7. Предложения и проекти за решения по дневния ред на общото събрание

8. Политика за възнагражденията на СД