Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 16.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

  1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2018 г.  – проект за решение – ОС приема и одобрява  годишният  доклад за дейността на дружеството през 2018 г.;
  2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите – проект за решение  – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
  3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018  г. – проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018 г.;
  4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на годишния финансов отчет за 2018 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на   годишния  финансов отчет за 2018 г.;
  5. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2018 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2018 година;
  6. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2018 г.   – проект за решение – ОС   приема  Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2018 г.;
  7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.  – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
  8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2018 г. на дружеството и от неразпределената печалба за предходни години, в размер на 4.00 (четири) лева за акция.
  9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г. – проект за решение – ОС избира Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741, която да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2019 г.