Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 21.05.2018 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2017 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2017 г.;

2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите – проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г. – проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

4. Подновяване поради изтичането на срока му, на мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството за нов срок от три години – проект за решение – ОС подновява мандата на членовете на одитния комитет на дружеството за нов три годишен срок.

5.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт- счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017 г.;

6.Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година;

7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2017 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2017 г.;

8.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2017 г. на дружеството в размер на 4.00 (четири) лева за акция, а остатъкът да остане като неразпределена печалба. 10.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г. – проект за решение – ОС избира Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741, която да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2018 г.