Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 15.06.2013г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, със следният дневен ред и следните проекти за решение:

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2012г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2012г.;

2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012г.;

4.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2012г.– проект за решение – ОС приема на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2012г.;

5.Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година;

1. Покана

2. Образец на пълномощно за представляване на акционер

3. Годишен доклад за дейността

4. Годишен финансов отчет

5. Заверен годишен финансов отчет

6. Одиторски доклад

7. Предложения и проекти за решения по дневния ред на общото събрание