Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: ODES16052024, което да се проведе на 16.05.2024 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в седалището на дружеството на адрес: гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, при следният дневен ред и следните проекти за решение:

  1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2023 г.   – проект за решение – ОС приема и одобрява  годишният  доклад за дейността на дружеството през 2023 г.;
  2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. – проект за решение  – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;
  3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023  г. – проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;
  4. Подновяване поради изтичането на срока му, на мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството за нов срок от три години и определяне не възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС  подновява мандата на членовете на одитния комитет на дружеството – Христина Димитрова Денева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит; Красимир Петров Петров – икономист  и Георги Василев Янакиев – морски специалист,  за срок от три години и определя ежемесечно възнаграждение на членовете му в размер на една минимална месечна заплата за страната.
  5. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на годишния финансов отчет за 2023 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на   годишния  финансов отчет за 2023 г.;
  6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2023 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2023 година;
  7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2023 г.   – проект за решение – ОС   приема  Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2023 г.; 
  8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.  – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
  9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение от печалбата на дружеството за 2023 г. за дивидент да бъде разпределена сумата от 9 386 272 лв. (девет милиона, триста осемдесет и шест хиляди, двеста седемдесет и два лева) бруто, или по 16 лв. (шестнадесет лева) бруто за акция, а остатъкът да остане като неразпределена печалба.
  10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2024 г. – проект за решение – ОС избира за регистриран одитор Одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2024 г.