Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: ODES12052022, което да се проведе  на 12.05.2023 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в седалището на дружеството на адрес: гр. Варна, Островна зона,  Кораборемонтен завод “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, при следният дневен ред и следните проекти за решение:

 

  1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2022г.
  2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.
  3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.
  4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите  от  проверката  на годишния финансов отчет за 2022г.
  5. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет  на дружеството за 2022г.
  6. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2022г.
  7. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД
  8. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
  9. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителният директор на дружеството.
  10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти
  11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2023 г.