Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: ODES26052021, което да се проведе на 26.05.2021 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в седалището  на дружеството на адрес: гр. Варна, Островна зона, КРЗ “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж – заседателна зала, при следният дневен ред и следните проекти за решение:

 1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2020 г.  – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2020 г.;
 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите – проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
 3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г. – проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.
 4. Избор на нов Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: Христина Димитрова Динева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит; Красимир Петров Петров – икономист и Георги Василев Янакиев – морски специалист – проект за решение – ОС избира нов одитен комитет на дружеството за срок от три години и определя ежемесечно възнаграждение на членовете му в размер на една минимална месечна заплата за страната.
 5. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2020 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на  годишния финансов отчет за 2020 г.;
 6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година;
 7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2020 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2020 г.;
 8. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД – проект за решение – ОС приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД;
 9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;
 10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2020 г. на дружеството в размер на 7.00 лв. (седем лева) за акция;
 11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г. – проект за решение – ОС избира Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741, която да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2021 г.