ДО:

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ

Във връзка с наложени принудителни административни мерки от страна на Комисията за финансов надзор както следва: „Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да 31.07.2020 г. да представи на Комисията за финансов надзор по реда на чл. 100т, ал.4 от ЗППЦК посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register коригиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК, със съдържанието по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК“  и Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да 31.07.2020 г. да разкрие публично, чрез предоставяне на обществеността, по реда на чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК, а именно посредством информационна агенция или друга медия, коригиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. по чл. 100н, ал.1 от ЗППЦК, със съдържанието по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК“, предоставяме на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, обществеността и всички заинтересувани, коригиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г.

С уважение,

Директор за връзки с инвеститорите: …………………….

                                              (Ив. Ангелов)