ЗА НАС

КРЗ „Одесос” АД е разположен в южната част на град Варна на острова между стария и новия канал „море-езеро” и на около 1 морска миля от входа на пристище Варна.

Разположението е изключително удобно от гледна точка на позицията на град Варна като голям индустриален и туристически център. Намирайки се в пресечната точка на множество големи транспортни, комуникационни и търговски артерии, кораборемонтната дейност е обезпечена от гледна точка на суровини и материали и тяхната своевременна доставка, когато се налага спешна такава.

Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа.

ODESSOS SHIPREPAIR YARD S.A. VARNA, BULGARIA

ИСТОРИЯ

СЪЗДАВАНЕ

        1955

С въвеждането в експлоатация на Сухия док към Корабостроителен и Кораборемонтен завод “Георги Димитров”е поставено началото на КРЗ „Одесос” АД. Известен период след създаването си се разделят двете дейности на Корабостроителен и Кораборемонтен завод “Георги Димитров” и така КРЗ Одесос поема кораборемонтните услуги.

Изграждането тогава на дока е свързано с необходимостта от извършване на аварийни докови ремонти на военни кораби при евентуални военни действия в басейна на Черно море по време на Студената война.

Първият докуван кораб е българският кораб Шипка. С него се слага началото на експлоатацията на Сухия док.

РАЗВИТИЕ

      1969

Въведен в експлоатация Плаващ док 1 с товароподемност 4 500 т.

      1974

Въведен е в експлоатация нов Плаващ док с товароподемност 12 000 т.

С наличните тогава 3 дока се наложило заводът да бъде разширен и реконструиран. Построени са нови производствени цехове, кейови стени, пречиствателна станция, противопожарна служба, нов медицински център, складове, лаборатория, столова за хранене.

С нарастването на мощностите си, заводът се утвърждава като водещ в Черноморския регион. Успява да развие пазара и да извършва ремонти не само на кораби от Източния блок.

ДНЕС

      1989

След промените в бившите социалистическите държави през 1989г., КРЗ „Одесос” – Варна е преобразуван, а през 1997г. КРЗ „Одесос” става АД. Капиталът е почти изцяло частен.

Заводът инвестира над 30 млн. щатски долари в подобряване на инфраструктурата, сградния фонд, закупуване на машини, съоръжения и станции, подобряване средата на работа и безопасността на служителите.

      2010

Въведен в експлоатация Плаващ док 3 с товароподемност 20 000 т.

СЕРТИФИКАТИ

Кораборемонтен завод Одесос АД е сертифициран по следните международни стандарти с област на приложение „Ремонт и преустройство на кораби”:

Сертификати:

 • ISO 9001:2015 Система за управление на качеството
 • ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа
 • ISO 14001:2015 Система за управление по отношение на околната среда
 • ISO 50001:2011 Система за управление на енергията
 • AQAP 2110:2016 Съюзна публикация на НАТО по осигуряване на качеството

КРЗ „Одесос” АД притежава следните сертификати от класификационни организации:

 • Сертифицирани заварчици и одобрена процедура (ЕН36) за заваряване на стоманени корабни конструкции (LR и RINA)
 • Сертифицирани заварчици и одобрена процедура за заваряване на бронзови гребни винтове (LR и GL)
 • Одобрение за заваръчни дейности по корабния корпус и машинни елементи (GL , БКР)
 • Освидетелстване на корабно пожарно оборудване (LR, GL, BV,БКР)
 • Освидетелстване на спасителни лодъчни устройства (LR)
 • Замерване на дебелини по корабния корпус (LR, GL, BV, DNV, БКР)

Политика по качеството
Политика по здраве и безопасност на труда
Политика по отношение на околната среда
Политика по отношение на управление на енергията
Политика по защита на личните данни

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2018

ISO 50001:2011

NATO AQAP 2110

БЕЗОПАСНОСТ

КРЗ „Одесос” АД приема своите служители като основен и най-важен ресурс. Наш приоритет е опазването на здравето и сигурността на работното място. Стараем се да предоставяме справедливи и благоприятни условия на труд, за да могат служителите ни да се прибират вкъщи в добро здраве.

Здравната ни служба е в готовност да окаже първа помощ при необходимост. Състои се от 2 лекари, медицински персонал и линейка.

Службата ни по трудова медицина изпълнява превантивни и консултативни функции по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

КРЗ „Одесос” АД е сертифициран по BS OHSAS 18001:2007.

В структурата на КРЗ „Одесос” АД Отдел Техника на безопасност и охрана на труда управлява и координира спазването на условията по безопасност и охрана на труда.

В отдела работят:

 • 1 Ръководител Технически надзор и безопасност и охрана на труда
 • 2 инспектори по Здраве и безопасност на труда
 • 1 инспектор по Здраве и безопасност на труда и еколог