Уважаеми Посетители,

Добре дошли в секцията за връзки с инвеститорите в корпоративния уебсайт на кораборемонтен завод „ОДЕСОС“ АД.

Тази секция от сайта има за цел да улесни получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на дружеството – акционери, потенциални инвеститори, финансови медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на компанията.

Тук може да бъде намерена актуална информация относно най-важните корпоративни събития , материали от проведени и предстоящи събития, както и да се запознаете с най-новите и важни послания на управителните органи на дружеството.

В този раздел се съдържа информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, изпълнението на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

НОВИНИ

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2024г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2023г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2022г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

повече информация

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на ОСА на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 26.05.2021 г.

Съгласно приетото на проведеното на 26.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, за дивидент се разпределя брутна сума от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева), или 7.00 лв. (седем лева)...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2021г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на...

повече информация

Уведомление за обявяване на печалбата – 2020 г.

До: Комисия за финансов надзор, “Българска фондова борса” АД и всички заинтересувани     Уведомление за обявяване на печалбата на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна   Уведомяваме всички заинтересувани, че съгласно разгледаният и приет от Съвета...

повече информация

Уведомление за изплащане дивиденти – 2020 г.

До: Комисията за финансов надзор До: “Българска фондова борса” АД До: Централен Депозитар АД До: Обществеността и всички заинтересувани  Уведомление Във връзка с взетото решение за разпределение на дивиденти на проведеното на 19.06.2020 г. Общо събрание на акционерите...

повече информация

Взети решения на проведеното на 19.06.2020 г. ОСА на КРЗ „Одесос“ АД

На 19.06.2020г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД. По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения: Списък на упълномощени представители Протокол на ОСА 2020 Списък на...

повече информация

Коригиран ГФО и Доклад за дейността за 2019

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ Във връзка с наложени принудителни административни мерки от страна на Комисията за финансов надзор както следва: „Задължавам Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна в срок да...

повече информация

Материали за провеждане на редовното ОСA на КРЗ „Одесос“ АД за 2020г.

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе  на 19.06.2020 г. от 16.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, Островна зона,  КРЗ...

повече информация

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

КОНТАКТИ

13 + 10 =

Иван Ангелов

Директор връзка с инвеститорите

052/ 666209

Детелина Манолова

Главен Счетоводител

052/ 666206

Георги Тенев

Главен Юрист

052/ 666210