На 27.05.2016г. беше проведено редовното общо събрание на акционерите на КРЗ Одесос АД.

По-долу можете да се запознаете с основните документи, свързани с провеждането му и взетите решения:

1. Протокол от проведеното общо събрание на акционерите.

2. Списък на присъствалите акционери.

3. Пълномощници представлявали акционери.

5. Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на Общото събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 27.05.2016г.