Съгласно приетото на проведеното на 26.05.2021 г. Общо събрание на акционерите на КРЗ „Одесос” АД, гр. Варна, за дивидент се разпределя брутна сума от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева), или 7.00 лв. (седем лева) за акция бруто.

Нетната сума на дивидента, след приспадане на 5 % данък е в размер на 6.65 лв. (шест лева и шестдесет и пет стотинки) за акция.

В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на КРЗ „Одесос” АД на 14-ият ден след датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите на дружеството.

В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изплащането на дивидента ще се извърши в срок до 60 дни от провеждането на Общото събрание на акционерите, по реда на  всички  действащи законови изисквания.

Началната дата за изплащане на дивидента е 01.07.2021 г.

Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ще получат сумите от дивидента си от инвестиционните посредници, а останалите акционери – от банка “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Изплащането на дивидента от инвестиционните посредници и от банката ще се извършва в срок от три месеца след началната дата за изплащане. След изтичане на този срок, акционерите, които не са получили дивидента си, могат да го получат от дружеството, но не по-късно от 23.07.2026 г.

 

                                                Директор за връзки

                                                с инвеститорите: ………………….

                                                                             (Г. Тенев)